Tuesday, September 7, 2010

Định


Định

Như như tỉnh giác nhẹ nhàng
Tâm vô phân biệt miên man chiếu đầy
Lắng lòng không một gợn mây
Quán soi hiện tại tịnh ngay cảnh trần
Diệu âm nhẹ thoáng lâng lâng
Vô biên rộng khắp một vầng tịnh yên


Cát Biển
03-09-2010

No comments:

Visitors Count

SEO Services

About Me

My email: sn68pbc@yahoo.com -- My Homepage: www.catbien.com